Werke von G. Rossini, F. Mendelssohn-Bartholdy, F. Chiari, A. Dvorak